Lesungen    
 
      Demnächst liest Bernhard Setzwein in:
 
 
Neuburg a. Inn ffff 28. September 2018 Rittersaal Schloss Neuburg 19:30 Uhr
Waldmünchen   22. Dezember 2018 Aula Jugendbildungsstätte 19 Uhr